DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWO-KSIĘGOWA

1. Usługi księgowe

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna rachunkowość, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt)
 • Przygotowywanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji (CIT i VAT)
 • Przygotowywanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji do ZUS
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Zamknięcie roku obrotowego
 • Kontakty z urzędami skarbowymi i ZUS
 • Sporządzanie wszelkich przelewów.

2. Obsługa kadrowo-płacowa

 • Sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników oraz deklaracji ZUS.
 • Przesyłanie deklaracji do ZUS elektronicznie przy pomocy podpisu kwalifikowanego.
 • Sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy,
 • Prowadzenie akt osobowych,
 • Przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych,
 • Obsługa umów zleceń, o dzieło i umów akordowych.

3.Pomoc i porady w następujących formach podatku:

 • podatek dochodowy od osób prawnych
 • podatek dochodowy od osób fizycznych
 • podatek od towarów i usług (VAT)
 • podatek akcyzowy
 • ubezpieczenia społeczne
 • Reprezentowanie przed urzędem skarbowym, ZUS,GUS itp.

4. Sprawozdawczość wg polskich przepisów i MSSF

 • jednostkowe sprawozdania finansowe,
 • skonsolidowane sprawozdania finansowe,
 • raporty giełdowe
 • Raportowanie -  przekazywanie informacji rozliczeniowych, raportów specjalnych, w językach obcych - zgodnie z wymogami  firmy matki 
 • MSSF - przygotowanie dokumentacji przekształcenia sprawozdań na MSSF, oferujemy dowolną pomoc we wdrożeniu MSRów/MSSFów
 • opracowanie i modyfikacja planów kont, dostosowanie planów kont do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,


 
 
 

 
Imię
Nazwisko
E-mail
Zapytanie
    Dlaczego MGProfit ?